Lãnh Đạo Chức vụ Điện thoại CQ ĐT di động Email
  Bùi Văn Hòa Trưởng Phòng 3.771.192 0919.164.041 buivanhoatn
  @yahoo.com.vn
  3.770.401 0818.157.264  
  Đỗ Thị Ngọc Sanh P.Trưởng Phòng 3.771.891 0985.355.876 ngocsanh65@yahoo.com
  Trần Sóng Thành P.Trưởng Phòng 3.771.193 0918.853.689 songthanh420@yahoo.com.vn
  Bùi Văn Hòa P.Trưởng Phòng 3.771.192 0919.164.041 buivanhoatn@yahoo.com.vn
  Văn Phòng Email: gddtthongnhat@dongnai.edu.vn
  Trần Cao Đoàn Chuyên viên 3.771.194 0918.837.393 trancaodoanpgd@gmail.com
  Fax: 3.771.194
  Trương Thị Thùy Chuyên viên  3.771.194  0937.238.767 truongthuy_pktk@yahoo.com.vn
  TCCB – Thanh tra  
  Trần Đoàn Phú Chuyên viên 3.771.193 0903.601.526 trandoanphu09@gmail.com
  Tài vụ - CSVC  
  Nguyễn Nam Thịnh Chuyên viên 3.771.190 0913.664.600 namthinhht@yahoo.com.vn
  Chuyên môn  
  Nguyễn Văn Toàn CV-THCS 3.771.192 0988.873.220 vantoanthongnhat@gmail.com
  Nguyễn Hoàng Ngọc Trân CV-TH 3.771.807 0944.816.842 ngoctran1973@ymail.com
  Toàn Thị Mai CV-MN 3.770.554 0169.968.5743 toanmai2369@yahoo.com.vn
  Nguyễn Tâm Long CV-NGLL 3.217.291 0909.139.183 long.nguyentam@yahoo.com
  Trần Quốc Đạt CV-THCS 3.771.192 0938004050 tranquocdat09@gmail.com
  Bảo vệ – Phụ vụ  
  Nguyễn Văn Cường Bảo vệ   0164.926.4863  

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO